Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77100
Title: Quân đội nhân dân Việt Nam anh dũng
Authors: Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Keywords: Lịch sử
Chiến tranh
Quân đội nhân dân Việt Nam
Quốc phòng, an ninh
335.009
Abstract: Nói về lịch sử, tổ chức, chiến lược và những chiến công anh dũng nhằm tôn vinh và ghi nhận công lao của Quân đội Nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh giành độc lập và thống nhất đất nước.
Publisher: Tổng cục Chính trị. Bộ Tổng tư lệnh Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân
Issue Date: 1954
Type: Sách
Extent: 104 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • VV00001922_Quan doi nhan dan Viet Nam anh dung_1954.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 23,9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.