Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77114
Title: Phát triển văn hóa và con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh phát triển đất nước
Authors: Nguyễn Duy Bắc
Keywords: Phát triển văn hóa
Việt Nam
Nguồn lực nội sinh
Văn hóa, thể thao, du lịch
306.09597 Ph110
Abstract: Cuốn sách tập trung hệ thống hóa những vấn đề lý luận, thực tiễn về phát triển văn hóa và con người. Đồng thời, đề xuất một số định hướng và giải pháp để phát triển văn hóa và con người Việt Nam phù hợp với giai đoạn đổi mới và hội nhập hiện nay.
Publisher: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Issue Date: 2022
Type: Sách
Extent: 360 tr; PDF/A
Method: ISBN: 978-604-57-8369-6; Bản sao lưu trữ_ Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịchItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.