Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77133
Title: Hồ Chủ tịch lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam
Authors: Trường Chinh
Keywords: Hồ Chí Minh
Tiểu sử
Lịch sử Việt Nam
Cách mạng
Lãnh tụ
Chính trị
335.4346
Abstract: Cuốn sách viết về Hồ Chủ tịch - lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam. Tóm tắt tiểu sử và sự nghiệp của Hồ Chủ tịch. Phân tích đường lối cách mạng và đạo đức, tác phong của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập trung vào tăng cường đoàn kết, vững bước tiến lên; tiếp tục dự nghiệp cách mạng vĩ đại; tiếp tục thực hiện di chúc thiêng liêng.
Publisher: Nhà xuất bản Sự thật
Issue Date: 1975
Type: Sách
Extent: 124 tr; PDF/A
Source: Bản sao lưu trữ_Thư viện Quốc hội
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Nhà xuất bản Sự thật
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.