Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77190
Title: Tập tục đời người: Văn hóa tập tục của người nông dân Việt Nam thế kỷ 19 - 20
Authors: Phan Cẩm Thượng
Keywords: Tậo tục
Nông dân Việt Nam
Văn hóa dân tộc
Văn hóa, thể thao, du lịch
959.7 T123t
Abstract: Cuốn sách nghiên cứu về văn hóa tập tục của người nông dân Việt Nam trong hai thế kỷ 19 và 20, đưa ra góc nhìn đa dạng về cách người nông dân Việt Nam sống đời sống tinh thần, tương tác trong môi trường làng xã đô thị,... liên quan đến sự phát triển văn hóa dân tộc.
Publisher: Nhà xuất bản Hội Nhà Văn
Issue Date: 2019
Type: Sách
Extent: 616 tr; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Phan Cẩm Thượng
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.