Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77672
Title: PHÁT HUY TÍNH NHÂN VĂN TRONG KIẾN TRÚC ĐƯƠNG ĐẠI VIỆT NAM
Authors: Nguyễn Trần Liêm
Issue Date: 2023-11-23
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • 01._Toan_van_luan_an._NCS_Nguyen_Tran_Liem.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42924
  • Size : 16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 02._Tom_tat_luan_an_tieng_Viet._NCS_Nguyen_Tran_Liem.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42924
  • Size : 1,92 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 03._Tom_tat_luan_an_tieng_Anh._NCS_Nguyen_Tran_Liem.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42924
  • Size : 1,78 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 04._Thong_tin_dong_gop_moi_tieng_Viet._NCS_Nguyen_Tran_Liem.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42924
  • Size : 201,01 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 05._Thong_tin_dong_gop_moi_tieng_Anh._NCS_Nguyen_Tran_Liem.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42924
  • Size : 164,01 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.