Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77679
Title: NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT MẶT CẮT NGANG VÀ SÓNG TRÀN QUA ĐÊ BIỂN CÓ KẾT CẤU ¼ TRỤ RỖNG TRÊN ĐỈNH
Authors: Phan Đình Tuấn
Issue Date: 2022-11-25
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Đại học Thủy lợi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • ToanvanLATS_PhanDinhTuan_2022.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40976\LATS_PhanDinhTuan_2022
  • Size : 5,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_LATS_(TA)_PhanDinhTuan_2022.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40976\LATS_PhanDinhTuan_2022
  • Size : 591,72 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tom_tat_LATS_(TV)_PhanDinhTuan_2022.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40976\LATS_PhanDinhTuan_2022
  • Size : 685,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thongtindonggopmoi_TA_PhanDinhTuan_2022.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40976\LATS_PhanDinhTuan_2022
  • Size : 11,34 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Thongtindonggopmoi_TV_PhanDinhTuan_2022.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\40976\LATS_PhanDinhTuan_2022
  • Size : 103,64 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.