Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/77702
Title: Nghiên cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn về tăng mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025
Authors: Đặng Thị Thuỷ
Keywords: Hỗ trợ đất ở
Đất sản xuất
Mục tiêu quốc gia
Đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
Dân tộc thiểu số
Abstract: Bài viết nghiên cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn về tăng mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.
Issue Date: 2023-08
Type: Bài trích
Extent: 11 tr, pdf
Method: BVCG_Giám sát 03 Chương trình mục tiêu quốc gia
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.