Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77704
Title: QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ HOẠT DỘNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VA VỪA TẠI VIỆT NAM
Authors: Mai Thị Tuyết Nhung
Issue Date: 2023-08-04
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Tài chính - Marketing
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
 • 1._Luan_an_-_Mai_Thi_Tuyet_Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42291
  • Size : 2,12 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 2._Tom_tat_tieng_Viet_-_Mai_Thi_Tuyet_Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42291
  • Size : 589,02 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 3._Tom_tat_tieng_Anh_-_Mai_Thi_Tuyet_Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42291
  • Size : 431,22 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 4._Dong_gop_moi_tieng_Viet_-_Mai_Thi_Tuyet_Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42291
  • Size : 136,29 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 5._Dong_gop_moi_tieng_Anh_-_Mai_Thi_Tuyet_Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42291
  • Size : 67,42 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 6._QD_thanh_lap_Hoi_dong_cap_co_so_-_Mai_Thi_Tuyet_Nhung.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\42291
  • Size : 737,06 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.