Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77742
Title: Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết độ tin cậy và phân tích rủi ro trong đánh giá an toàn hồ chứa thủy lợi Việt Nam
Authors: Cầm Thị Lan Hương
Issue Date: 2020-10-12
Type: Luận án, luận văn
Extent: 201 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trường Đại học Thủy lợi
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:
Thumbnail
 • LATS._CamThi_Lan_Huong_(2).pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36130\LATS_CamThiLanHuong(2020)
  • Size : 5,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TiengAnh.LATS.CamThiLanHuong.Thongtindonggopmoi.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36130\LATS_CamThiLanHuong(2020)
  • Size : 7,7 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TiengViet.LATS.CamThiLanHuong.Thongtindonggopmoi.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36130\LATS_CamThiLanHuong(2020)
  • Size : 272,88 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Tomtat._Tieng_Viet.LATS._CamThiLanHuong._pdf.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36130\LATS_CamThiLanHuong(2020)
  • Size : 1,39 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TomtatTiengAnh.LATS._CamThiLanHuong.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\rar\36130\LATS_CamThiLanHuong(2020)
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.