Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/77827
Title: Nghiên cứu cấu trúc hình học và điện tử của cụm nguyên tử chứa kim loại chuyển tiếp bằng phương pháp tính toán lượng tử định hướng ứng dụng cho vật liệu xúc tác
Authors: Nguyễn Thị Mai
Issue Date: 2023-05-15
Type: Luận án, luận văn
Extent: 1 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Học viện Khoc học và Công nghệ
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:
Thumbnail
 • Nguyen_Thi_Mai_-_Luan_an_TS_-_HV_KHCN.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41941
  • Size : 11,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nguyen_Thi_Mai_-_Quyet_dinh_HD_cap_HV.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41941
  • Size : 1,46 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nguyen_Thi_Mai_-_Tom_tat_tieng_Anh.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41941
  • Size : 2,81 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nguyen_Thi_Mai_-_Tom_tat_tieng_Viet.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41941
  • Size : 3,16 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • Nguyen_Thi_Mai_-_Trich_yeu_luan_an.pdf
  Bản quyền quốc hội
 • F:\MOET\LVLA\zip\41941
  • Size : 1,58 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.