Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80143
Title: Chính sách điện ảnh của một số nước trên thế giới
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Chính sách điện ảnh của một số nước trên thế giới
Chính sách
Điện ảnh
Thế giới
Văn hóa
Abstract: Chuyên đề nghiên cứu các nội dung về: (i) Vai trò của điện ảnh về kinh tế, văn hóa; (ii) Xu hướng phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh; (iii) Chính sách và quy định pháp luật của các nước trên thế giới về điện ảnh, qua đó, đưa ra đề xuất, kiến nghị đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện ảnh của Việt Nam.
Issue Date: 2021
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 30 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tvqh_Chinhsachdienanhcuamotsonuoctrenthegioi.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 983,59 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.