Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80151
Title: Thông tin kết quả nghiên cứu đề tài cấp Bộ: Pháp luật về điện ảnh Việt Nam - Thực trạng và giải pháp
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp;Vũ Minh Đạo
Keywords: Điện ảnh
Công nghiệp điện ảnh
Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)
Văn hóa, thể thao, du lịch
Abstract: Thông tin chuyên đề cung cấp những vấn đề hệ thống hóa, khái quát hóa và phân tích, đánh giá, làm rõ một số vấn đề lý luận về điện ảnh và pháp luật về điện ảnh Việt Nam, làm cơ sở lý luận và thực tiễn để đánh giá thực trạng pháp luật về điện ảnh ở Việt Nam, từ đó đề xuất những giải pháp khả thi phục vụ thiết thực cho việc sửa đổi Luật Điện ảnh.
Issue Date: 2022
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 15 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.