Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80239
Title: Một số bất cập của quy định về khai giá trong lĩnh vực vận tải đường bộ
Authors: Phạm Thị Hồng Đào
Keywords: Khai giá
Quy định về khai giá
Vận tải đường bộ
Giao thông, vận tải
Abstract: Bài viết phân tích một số bất cập của quy định về khai giá trong lĩnh vực vận tải đường bộ. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục các bất cập này.
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 8 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Bộ Tư pháp năm 2015
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.