Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80243
Title: Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Trần Sơn Hà
Keywords: Giao thông đường bộ
Trật tự an toàn giao thông đường bộ
Quản lý nhà nước
Giao thông, vận tải
Abstract: Bài viết chỉ ra tầm quan trọng của vấn đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, được xem là động lực, là mũi nhọn cho phát triển kinh tế - xã hội do đó cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ.
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 4 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.