Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80248
Title: Bàn về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong Bộ luật Hình sự
Authors: Đinh Thị Thu Hằng
Keywords: Tội phạm
Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
Bộ luật Hình sự
Giao thông, vận tải
Abstract: Bài viết đề cập đến những quy định mới của Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ so với Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009), những lưu ý và bất cập khi áp dụng pháp luật trong thực tiễn.
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 6 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.