Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80354
Title: Khởi kiện dân sự để thu hồi tài sản tham nhũng – kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị cho Việt Nam
Authors: Nguyễn Hà Thanh
Keywords: Khởi kiện dân sự
Khởi kiện
Dân sự
Thu hồi tài sản tham nhũng
Thu hồi
Tài sản
Tham nhũng
Kinh nghiệm quốc tế
Kinh nghiệm
Quốc tế
Khuyến nghị
Việt Nam
Tư pháp
Abstract: Thu hồi tài sản tham nhũng đã và đang trở thành nội dung được Đảng, Nhà nước và xã hội quan tâm. Tuy nhiên, thu hồi tài sản tham nhũng trên thực tế vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Để tăng cường hiệu quả của công tác thu hồi tài sản tham nhũng, bài viết này trình bày phương thức thu hồi tài sản dựa trên quy trình khởi kiện dân sự theo kinh nghiệm quốc tế và đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam.
Issue Date: 2020
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 07 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 11 (411), tháng 6/2020
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.