Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/80756
Title: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu về Nội quy kỳ họp Quốc hội và Kinh nghiệm tổ chức kỳ họp Quốc hội của một số nước trên thế giới
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Khảo sát
Nội quy
Kỳ họp Quốc hội
2015
Tổ chức và hoạt động của Quốc hội
Abstract: Báo cáo bao gồm 04 nội dung chính: (1) Nghiên cứu, tổng hợp tình hình thực hiện Nội quy kỳ họp Quốc hội từ năm 2015 đến nay; (2) Khảo sát, đánh giá định lượng về tình hình thi hành nội quy kỳ họp quốc hội năm 2015 theo các nội dung như: Thời gian, hình thức, cách thức tổ chức, tiến hành kỳ họp Quốc hội; Về công tác chuẩn bị kỳ họp Quốc hội; Về quy trình, thủ tục thực hiện công việc của Quốc hội tại kỳ họp; Đánh giá về những đổi mới, cải tiến đã được tổ chức thực hiện tại các kỳ họp Quốc hội từ nhiệm kỳ khóa XIV đến nay, như: tổ chức họp trực tuyến, thủ tục tranh luận, lấy ý kiến ĐBQH thông qua hệ thống điện tử, cung cấp tài liệu cho ĐBQH; Những nguyên nhân của hạn chế, bất cập và kiến nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung Nội quy kỳ họp quốc hội năm 2015; (3) Tổng hợp kinh nghiệm từ một số nước trên thế giới trong tổ chức Kỳ họp Quốc hội.
Issue Date: 2022
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 31 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.