Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81145
Title: Hoàn thiện chế định tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Authors: Trần Vang Phủ
Keywords: Tái định cư
Thu hồi đất
Luật Đất đai sửa đổi
Tài nguyên
Abstract: Bài viết phân tích những điểm chưa hợp lý trong quy định của pháp luật hiện hành về tái định cư, so sánh với Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và kiến nghị các giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 11 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 07 (479), tháng 4 năm 2023
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.