Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81151
Title: Bảo vệ quyền lợi của người lao động khi nhà nước thu hồi đất.
Authors: Võ Hoàng Yến
Keywords: Bảo vệ quyền lợi
Người lao động
Thu hồi đất
Tài nguyên
Abstract: Bài viết phân tích những điểm hạn chế trong quy định của pháp luật liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi của người lao động khi Nhà nước thu hồi đất và đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện.
Issue Date: 2023
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 8 tr.; PDF
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí nghiên cứu Lập pháp số 09 (481)
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.