Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81417
Title: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2021
Authors: Nguyễn Thị Hương
Keywords: Báo cáo
Tình hình kinh tế xã hội
Xã hội
Quý III
9 tháng đầu năm 2021
Kinh tế
Abstract: Báo cáo nêu lên tình hình tăng trưởng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và một số vấn đề xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2021.
Issue Date: 2021
Type: Báo cáo
Extent: 42 tr.; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội, Văn phòng Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • Tvqh_Baocaotinhhinhkinhtexahoiquyiiiva9thangdaunam2021_Tctk.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.