Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81754
Title: Kĩ thuật văn bản trong Luật Hôn nhân và Gia đình thực trạng và kiến nghị
Authors: Nguyễn Phương Lan
Keywords: Kĩ thuật văn bản
Bố cục
Thống nhất
Liên kết
Sử dụng ngôn ngữ
Abstract: Bài viết đưa ra một số hạn chế trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 từ góc độ kĩ thuật văn bản, bố cục và sử dụng ngôn ngữ chưa thống nhất, từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm sửa đổi bổ sung khắc phục những bất câp để áp dụng trong thực hiện
Issue Date: 2023-11-06
Type: Bài trích
Extent: 12 tr, pdf
Method: Tạp chí Luật học số 10 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Luật học
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.