Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81932
Title: Bàn về cải cách thủ tục hành chính từ góc độ tiếp cận của quản trị hành chính quốc gia hiện đại
Authors: Nguyễn Thị Thục
Keywords: Quản trị
Quản trị quốc gia hiện đại
Cải cách thủ tục hành chính
Đổi mới quản trị.
Abstract: Bài viết tiên cơ sở luận bàn về thủ tục hành chính, đưa ra những đề xuất về yêu cầu đổi mới cải cách thủ tục hành chính từ góc độ tiếp cận của quản trị quốc gia của nước ta trong tình hình mới.
Issue Date: 2023-10
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước tháng 10 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.