Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81957
Title: Chính sách công và những mối quan hệ liên quan đến việc triển khai chính sách
Authors: Nguyễn Đức Quyền
Keywords: Chính sách công
Mối quan hệ
Triển khai chính sách
Abstract: Bài viết sẽ tập trung nêu rõ những mối quan hệ liên quan đến việc triển khai chính sách công.
Issue Date: 2023-11
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước tháng 11 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.