Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81970
Title: Một số vấn đề đặt ra trong quá trình xây dựng và điều hành chính quyền đô thị tại Hà Nội
Authors: Trần Thị Phương Hoa
Keywords: Xây dựng
Điều hành
Chính quyền đô thị
Hà Nội
Abstract: Bài viết phân tích các đặc điểm, một số vấn đề trong quá trình xây dựng, vận hành chính quyền đô thị, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm bảo đảm khả năng điều hành, quản lý hiệu quả của chính quyền Thủ đô.
Issue Date: 2023-11
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí Quản lý Nhà nước tháng 11 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chínhItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.