Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/81984
Title: Áp dụng pháp luật về xử lý rác thải tại các khu dân cư
Authors: Nguyễn Quang Tuyến
Keywords: Xử lý rác thải
Khu dân cư
Rác thải
Abstract: Bài viết đi sâu nghiên cứu một số vấn để lý luận về áp dụng pháp luật xử lý rác thải tại các khu dân cư, nhằm cung cấp các thông tin lý luận có giá trị tham khảo bổ ích cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyên trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng pháp luật trong bảo vệ môi trường nói chung và xử lý rác thải tại các khu dân cư nói riêng ở nước ta.
Issue Date: 2023-11
Type: Bài trích
Extent: 5 tr, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 392, tháng 11 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.