Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82244
Title: Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển
Authors: Nguyễn Thị Xuân
Keywords: Xuất nhập khẩu
Vận tải đường biển
Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa
Giao thông, vận tải
Abstract: Bài viết nghiên cứu khái quát về bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển và những vấn đề pháp lý đặt ra trong quá trình thực thi pháp luật, để khuyến nghị hoàn thiện pháp luật về vấn đề này
Issue Date: 2023-05-23
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.