Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82248
Title: Bảo vệ người tố cáo trong các cơ quan nhà nước hiện nay
Authors: Trần Thùy Dương
Keywords: Cơ quan nhà nước
Người tố cáo
Hành chính
Abstract: Bài viết tập trung đánh giá thực trạng quy định của pháp luật về bảo vệ người tố cáo, đồng thời, chỉ ra những hạn chế trong thực tiễn thực hiện pháp luật về bảo vệ người cáo, qua đó đề xuất một biện pháp tăng cường công tác bảo vệ người tố cáo ứng các cơ quan nhà nước hiện nay
Issue Date: 2023-04-21
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Qlnn327.23_Baovenguoitocaotrongcaccqnnhiennay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.