Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82250
Title: Những vấn đề lý luận và pháp lý về trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước
Authors: Phạm Hồng Thái
Keywords: Giải trình
Trách nhiệm giải trình
Cơ quan hành chính nhà nước
Hành chính
Abstract: Bài viết tập trong lý giải một số vấn đề lý luận, pháp lý về trách nhiệm giải trình, nội dung và phương thức thực hiện trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính nhà nước
Issue Date: 2023-05-15
Type: Bài trích
Extent: 6 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Qlnn328.23_Nhungvandellvaphaplyvetngtcuacqhcnn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,08 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.