Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82251
Title: Xử lý khủng hoảng truyền thông trong cơ quan hành chính nhà nước
Authors: Vũ Thị Hương Thảo
Keywords: Báo chí, truyền thông
Khủng hoảng truyền thông
Cơ quan hành chính
Hành chính
Abstract: Bài viết trình bày cơ sở nhận diện các nguy cơ dẫn đến khủng hoảng quyền thông trong các cơ quan hành chính nhà nước; Phân tích các yếu tố dẫn đến khủng hoảng quyền thông, từ đó đưa ra các bước xử lý khủng hoảng truyền thông.
Issue Date: 2023-06-23
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Quản lý Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • Qlnn329.23_Xulykhunghoangtruyenthongtrongcqhcnn.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.