Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82255
Title: Cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài chính để giảm gánh nặng cho người dân, doanh nghiệp
Authors: Phạm Quang Nam
Keywords: Cải cách
Thủ tục hành chính
Điều kiện kinh doanh
Tài chính
Hành chính
Abstract: Bài viết tập trung về nội dung đơn giản hóa các quy định về hoạt động kinh doanh đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy cải cách các quy định liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh hiệu quả.
Issue Date: 2022-12
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.