Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/82902
Title: Điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất của cơ sở tôn giáo
Authors: Hồ Văn Nhân
Keywords: Thu hồi đất
Bồi thường về đất
Đất của cơ sở tôn giáo
Đất đai
Abstract: Bài viết tập trung phân tích điều kiện bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất đối với cơ sở tôn giáo, từ đó, chỉ ra những bất cập liên quan và đưa ra một sổ kiến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế này trong thời gian tới
Issue Date: 2023-06-16
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • Dcpl382.23_Dieukienboithuongvedatkhinhanuocthdcuacstongiao.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,04 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.