Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83172
Title: Huy động vốn phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông vận tải: Thực trạng và giải pháp
Authors: Bùi Thị Nhung
Keywords: Kết cấu hạ tầng
Giao thông vận tải
Nguồn vốn
Huy động nguồn lực
Abstract: Bài viết đánh giá thực trạng nguồn vốn phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng Giao thông vận tải thời kỳ 2011-2021, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm tiếp tục thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn trong thời kỳ mới.
Issue Date: 2023-11
Type: Bài trích
Extent: 4 tr, pdf
Method: Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 31 năm 2023
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế và Dự báo
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tảiItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.