Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83224
Title: Xây dựng thị trường đất và bất động sản để phát triển thị trường vốn ở Việt Nam
Authors: Trần Thị Thái Hà
Keywords: Thị trường đất đai
Thị trường bất động sản
Thị trường vốn
Thị trường tài chính
Vốn đầu tư
Tăng trưởng
Quyền sử hữu tài sản
Phát triển thị trường tài chính
Ứ đọng vốn
Quyền sử dụng đất
Abstract: Bài viết đề cập đến tiền đề để đất đai và bất động sản có thể trở thành vốn, tác động của thị trường bất động sản lên thị trường tài chính và làm gì để phát triển thị trường đất đai và bất động sản, từ đó đề ra giải pháp phát triển thị trường tài chính ở Việt Nam.
Issue Date: 2004
Type: Bài trích
Extent: 11 trang,pdf
Method: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội số 02 năm 2004
Language: vi
Right: Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.