Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83262
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
Authors: Nguyễn Mai Anh
Keywords: Quốc hội
Hội đồng nhân dân
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Xây dựng Nhà nước pháp quyền
Abstract: Bài viết phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Tư tưởng Hồ Chí Minh trong lãnh đạo thực hiện công tác nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và phương châm "dĩ bất biến, ứng vạn biến" trong lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân.
Issue Date: 2021-05
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 6 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN521_TTHCMvebaucuDBQHvaDBHDNDcaccap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 7,56 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.