Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83693
Title: Nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Hồng Nhật
Keywords: Hiệu quả
Thực hiện pháp luật
Quản lý thuế thu nhập cá nhân
Việt Nam
Abstract: Bài viết phân tích một số vấn đề lý luận và thực tiễn thực hiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về quản lý thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam.
Issue Date: 2021
Type: Tài liệu tham khảo
Extent: 6 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và Pháp Luật
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • DCPL921_NangcaohieuquathuchienPLvequanlythuethunhapcanhanoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 55,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.