Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/83697
Title: Tác động của chỉ số phát triển con người và thanh toán không dùng tiền mặt lên hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam
Authors: Nguyễn Văn Chiến
Phạm Thị Minh Thùy
Keywords: Tác động của chỉ số phát triển con người
Thanh toán không dùng tiền mặt
Hiệu quả hoạt động
Các ngân hàng thương mại
Việt Nam
Abstract: Bài viết nghiên cứu sử dụng số liệu từ 37 ngân hàng trên sàn chứng khoán từ năm 2012 đến năm 2019 nhằm khẳng định chỉ số phát triển con người, số lượng thẻ sử dụng và quy mô ngân hàng có tác động tích cực đối với hiệu quả hoạt động của ngân hàng, trong khi các nhân tố có tác động tiêu cực như: số lượng tài khoản thanh toán, tỷ lệ nợ xấu, cấu trúc vốn.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương
Appears in Collections:Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.