Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84550
Title: Thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Minh Đoan
Keywords: Thực hiện quyền lực nhà nước
Thực hiện các nhánh quyền
Nội hàm quyền lực nhà nước
Abstract: Trong phạm vi bài viết này, tác giả đề cập đến một số vấn đề còn vướng mắc trong nhận thức về thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam với mong muốn cùng bàn luận nhằm tìm ra chân lý.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 7 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP822_ThuchienquyenlucNNoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,22 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.