Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84648
Title: giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp
Authors: Lại Viết Quang
Keywords: Tội phạm tham nhũng
Chức vụ
Xâm phạm hoạt động tư pháp
Pháp luật
Abstract: Bài viết đề xuất những giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp để bảo vệ công lý, bảo đảm sự minh bạch, liêm chính của hoạt động tư pháp, sự trong sạch của các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Issue Date: 2022-04-21
Type: Bài trích
Extent: 8 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.