Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84651
Title: Nhận thức về các tội phạm tham nhũng
Authors: Nguyễn Đức Bằng
Keywords: Tham nhũng
Tội phạm tham nhũng
Lợi dụng chức vụ
quyền hạn
Pháp luật
Abstract: Bài viết phân tích làm rõ các cách hiểu khác nhau về tội phạm tham nhũng, đặc điểm của tội phạm tham nhũng và các quy định của pháp luật Việt Nam về loại tội phạm này.
Issue Date: 2022-05-20
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Kiểm sát
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • KS1022_Nhanthucvecactoiphamthamnhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.