Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84655
Title: Vận động hành lang và phòng, chống tham nhũng
Authors: Phạm Thị Duyên Thảo
Keywords: Vận động hành lang
Tham nhũng
Phòng
chống tham nhũng
Abstract: Bài viết phân tích tính tất yếu, cơ sở xã hội học của vận động hành lang và phòng, chống tham nhũng và mối liên hệ giữa vận động hành lang và phòng, chống tham nhũng,,, từ đó đề xuất một số kiến nghị.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 8 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP922_VandonghanhlangvaPCthamnhung.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 15,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.