Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84784
Title: Mở rộng tiếp cận tín dụng nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay
Authors: Nguyễn Cảnh Hiệp
Keywords: Tiếp cận tín dụng
Ngân hàng
Phát triển nông nghiệp
Abstract: Bài viết khái quát chính sách tín dụng của Nhà nước đối với nông nghiệp và thực trạng triển khai của hệ thống ngân hàng phục vụ phát triển nông nghiệp ở Việt Nam trong giai đoạn 2010-2020. Trên cơ sở phân tích các nguyên nhân cơ bản của những hạn chế trong hoạt động cho vay của các ngân hàng để đầu tư vào nông nghiệp, bài viết đề xuất một số kiến nghị nhằm mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng ngân hàng đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh nông nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành này trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-04
Type: Bài trích
Extent: 14 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Những vấn đề Kinh tế và chính trị thế giới
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • KTCTTTG422_MorongtiepcantindungnhamthucdayphattrienNNoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 27,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.