Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84790
Title: Phát triển nông nghiệp xanh ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra trong bối cảnh hiện nay
Authors: Võ Hữu Phước
Trương Thị Thu Hương
Keywords: Nông nghiệp
Nông nghiệp xanh
Phát triển bền vững
Abstract: Bài viết nhận diện những "điểm nghẽn" trong quá trình phát triển nền nông nghiệp Việt Nam tiến tới nông nghiệp xanh. Từ đó, bài viết đề xuất các giải pháp nhằm khắc phục những khó khăn, tồn tại, hướng đến phát triển nông nghiệp xanh bền vững.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCky2921_PTNNXoVNvannhungVDdatratrongBChiennay.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,61 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.