Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84895
Title: Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách đảm bảo công bằng và bình đẳng xã hội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam
Authors: Lê Thị Lý
Keywords: Bình đẳng
Cộng đồng dân tộc
Dân tộc thiểu số
Hòa nhập xã hội
Quản trị nhà nước
Abstract: Bài viết làm rõ nội dung quản lý nhà nước trong thực hiện chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Việt Nam thời gian qua và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hiện công bằng xã hội đối với vùng đồng bào người dân tộc thiểu số là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.
Issue Date: 2022-02
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN222_NChieuquaQLNNtrongTHCSdambaoCBvaBDXHdoivoivungDBDTTSVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.