Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84934
Title: Đẩy mạnh phân cấp quản lý hành chính ở Việt Nam
Authors: Nguyễn Hữu Hải
Trịnh Thị Thủy
Keywords: Hiệu quả quản lý nhà nước
Phân cấp quản lý
Quản lý hành chính
Abstract: Bài viết khải quát thực trạng phân cấp quản lý hành chính và đưa ra các giải pháp thực hiện phân cấp quản lý hành chính có hiệu lực, hiệu quả; phù hợp với bối cảnh đẩy mạnh cải cách nền hành chính nhà nước ở Việt Nam.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 5 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN1221_DaymanhphancapQLHCoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,86 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.