Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84935
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phân cấp, phân quyền, ủy quyền trong quản lý hành chính ở Việt Nam
Authors: Hoàng Thị Ngân
Keywords: Phân cấp
Phân quyền
Quản lý hành chính
Ủy quyền
Abstract: Bài viết phân tích, làm rõ mối liên hệ giữa các biện pháp trong phân cấp, ủy quyền với phân quyền, từ đó đặt ra những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện.
Issue Date: 2021-12
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN1221_MotsoVDLLvaTTvePCPQUQtrongQLHCoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.