Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/84938
Title: Tổ chức chính quyền địa phương ở một số quốc gia ASEAN và những so sánh đối với Việt Nam
Authors: Cao Việt Thăng
Keywords: ASEAN
Chính quyền địa phương
Gợi mở
Tổ chức
Việt Nam
Abstract: Bài viết tập trung nghiên cứu phương thức hình thành chính quyền địa phương và cấu trúc của cơ quan quản trị địa phương của một số quốc gia khu vực ASEAN, từ đó đưa ra một số gợi mở đối với Việt Nam trong xây dựng và tổ chức mô hình chính quyền địa phương hiện nay.
Issue Date: 2022-01
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tổ chức Nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCNN122_TCCQDPomotsoQGASEANvanhungSSvoiVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 8,77 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.