Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85171
Title: giải pháp bảo vệ quyền của cổ đông trong công ty cổ phần
Authors: Lê Thanh Sơn
Đồng Thái Quang
Keywords: Cổ đông
Bảo vệ quyền lợi của cổ đông
Công ty cổ phần
Abstract: Bài viết trình bày một số vấn đề lý luận về cơ sở bảo vệ quyền của cổ đông trong công ty cổ phần, các quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề này và kiến nghị giải pháp hoàn thiện.
Issue Date: 2022-05
Type: Bài trích
Extent: 6 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCLP1022_GiaiphapBVquyencuaCDtrongCTCP.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.