Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85173
Title: Hoàn thiện khung quản trị doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam theo "thông lệ tốt" quốc tế
Authors: Nguyễn Thùy Linh
Keywords: Quản trị doanh nghiệp
Thể chế kinh tế thị trường
"Thông lệ tốt" quốc tế
Abstract: Bài viết nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp hoàn thiện khung quản trị doanh nghiệp nhà nước tại Việt Nam số với các tiêu chí theo "thông lệ tốt" quốc tế.
Issue Date: 2021-10
Type: Bài trích
Extent: 6 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Quản lý nhà nước
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • QLNN1021_HTKhungQTDNNNtaiVNtheoThongletotQT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 13,68 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.