Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85178
Title: Cải cách thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cẩu: Phản ứng của các nước và khuyến nghị đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn Chiến Thắng
Nguyễn Tiến Kiên
Keywords: Cải cách thuế
Thuế tối thiểu
Tập đoàn đa quốc gia
Abstract: Bài viết tổng quát về thỏa thuận thông nhốt về thuế tối thiểu toàn cầu; phản ứng của một số quốc gia vể thỏa thuận này; đồng thời, nhận diện những ảnh hưởng khi áp dụng thoả thuận, từ đó đưa ra đề xuất, khuyến nghị đối với Việt Nam.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 4 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCky1921_CaicachthueDNtoithieutoancauPUcuacacnuocvaKNchoVN.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.