Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/85179
Title: Thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng
Authors: Trần Thế Sao
Phan Hồng Hạnh
Phạm Thị Phương Thảo
Keywords: Ngân hàng
Vốn
Tín dụng
Doanh nghiệp nhỏ và vừa
Abstract: Bài viết đề cập đến một số vấn đề lý thuyết cơ bản và kinh nghiệm của một số nước phát triển, một số nước trong khu vực Đông Nam Á về đẩy mạnh tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng đôi với doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị đối với Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2021-09
Type: Bài trích
Extent: 3 trang; PDF/A
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Tài chính
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • TCky11021_TDDNNVVtiepcanvonTDNH.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 6,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.